Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich – będzie miało nową siedzibę

Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, mieści się od 01.09.1980 roku na parterze Domu Ludowego w Koźmicach Wielkich sprawując opiekę, wychowując i nauczając 70 dzieci w trzech grupach mieszanych wiekowo. Przez 40 lat, Przedszkole podejmując liczne działania na rzecz lokalnego środowiska, mocno wpisało się w codzienny rytm życia tej miejscowości. Z biegiem lat coraz trudniej jest jednak zaspokoić potrzebę posłania dziecka do przedszkola wśród młodych rodzin chętnie osiedlających się w Koźmicach Wielkich.

            W kontrakcie zawartym w dniu 11.10.2018 roku pomiędzy burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka – Arturem Koziołem, a mieszkańcami Koźmic Wielkich, zapisano zadanie priorytetowe na lata 2019-2023, jakim jest budowa nowej siedziby koźmickiego przedszkola.

Dzisiaj z radością informujemy o kolejnych etapach realizacji tego przedsięwzięcia:

  • 27 grudnia 2019 roku odbyła się Zwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której uchwalony został Budżet Miasta i Gminy Wieliczka na rok 2020. W wydatkach majątkowych na edukację, w pkt. 6 zapisano – Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich – kwota 250 000 zł.
  • 5 lutego 2020 roku Dariusz Mitan – sołtys Koźmic Wielkich, z przedstawicielami Rady Sołeckiej: Ewą Kaczor, Wiesławem Stachurą i Władysławem Stachurą, a także  z radnym powiatu wielickiego – Szczepanem Stankiem, przedstawili burmistrzowi Arturowi Koziołowi propozycję zakupu działki nr 590 o powierzchni 1,42 ha zlokalizowanej przy drodze powiatowej łączącej tzw. Centrum Koźmic Wielkich z przysiółkiem Bugaj. Uprawniony geodeta – Szczepan Stanek, przedstawił szczegółową koncepcję możliwości zabudowy działki pod przedszkole w oparciu o tzw. wstępną mapkę uwzględniającą takie kwestie jak: wysokości mające wpływ na ewentualne zbieranie się wody, linie energetyczne, drogę gminną dochodzącą do działki 590 i inne. Powierzchnia MNU (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej) na w/w działce wynosi 0,2650 ha, natomiast wskaźnik dopuszczalnej powierzchni zainwestowania, który zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może przekroczyć 30%. Oznacza to, że sam budynek przedszkolny wraz z powierzchnią na dojście, może mieć powierzchnię do 795m2 zabudowy, co przy uwzględnieniu wszystkich czynników  daje możliwość planowania dużego przedszkola. Z kolei na terenach zieleni nieurządzonej (1Z-223Z, 225Z-338Z), zgodnie z § 35 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń, w tym: – ust. 1) obiektów małej architektury – do których zalicza się przedszkolny plac zabaw, – ust. 3) nie wyznaczonych na rysunku planu dojazdów, dojść pieszych oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych – co pozwala na budowę dużego parkingu przedszkolnego i daje możliwość połączenia tego ciągu komunikacyjnego z już istniejącą drogą gminną,  – ust. 4) – obiektów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej – jak np. oczyszczalnia ścieków. Z kolei z wykonanych pomiarów wysokościowych wynika, że teren pod zabudowę przedszkola nie jest zagrożony zalaniem i nie znajduje się na obszarze osuwiskowym. Po dokonaniu szczegółowej analizy możliwości zagospodarowania działki nr 590, zdecydowano się na podjęcie kolejnych kroków pozwalających w przyszłości na jej zakup.
  • W dniu 29 czerwca 2020 roku, członkowie Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego, z udziałem z-cy burmistrza ds. inwestycji – Piotra Krupy, radnego powiatu wielickiego – Szczepana Stanka, sołtysa Koźmic Wielkich – Dariusza Mitana i członka Rady Sołeckiej – Ewy Kaczor, spotkali się na działce nr 590. Było to pierwsze wyjazdowe zebranie Komisji w czasie pandemii koronawirusa. Uprawniony geodeta Szczepan Stanek przedstawił zebranym wyżej opisaną wstępną mapkę i omówił możliwości zagospodarowania tej działki pod budowę przedszkola. W ocenie uczestników spotkania działka nr 590 daje możliwość budowy nowej siedziby przedszkola  w miejscu, które pozwala dzieciom na bezpośredni kontakt z przyrodą, a rodzicom umożliwia dogodny dojazd z możliwością parkowania. Przylega do terenu mocno już zabudowanego, który stanowi centrum Koźmic Wielkich. Wcześniej zebrani zapoznali się z lokalizacją i możliwościami zabudowy dwóch innych działek gminnych (przy szkole podstawowej – stanowiącą obecnie parking dla rodziców i nauczycieli, a także parafian oraz działki na której znajduje się obecnie przedszkole, ośrodek zdrowia, biblioteka – bez możliwości wygospodarowania jakiejkolwiek przestrzeni na parking i na plac zabaw), które zdaniem radnego Rady Miejskiej – Kazimierza Windaka dają większe możliwości niż działka wyżej wymieniona.
  • 30 czerwca 2020 roku, Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/266/2020 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Koźmicach Wielkich, stanowiącej własność osób fizycznych, przeznaczając na ten cel 420 000 zł.
  • 14.12.2020 roku, Rada Miejska jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXV/337/2020 o zmianie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Koźmicach Wielkich, stanowiącej własność osób fizycznych. Potrzeba dokonania zmian w podjętej już wcześniej uchwale wynikała z konieczności wydzielenia gruntu wzdłuż działki 590, który przylega na pewnym odcinku do cieku wodnego i zgodnie z przepisami prawa nie może być przedmiotem umowy zakupu zawartej pomiędzy gminą, a właścicielami terenu.  Poprzez geodezyjny podział działek, wydzielono działkę o numerze 590/1.

W tym samym dniu, w budżecie gminnym na 2021 rok po stronie wydatków zapisano kwotę 2 100 000,00 zł na rozpoczęcie budowy, którą poprowadzi Wydział ds. Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022.

  • 23.12.2020 roku, podpisano Akt Notarialny zakupu nieruchomości składającej się z działki nr 590/1, o całkowitej powierzchni 1,1773 ha.  

       Reasumując, budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich to inwestycja, która pozwala podejmować kolejne kroki w rozwoju tej pięknej miejscowości. Otwiera przestrzeń do kolejnych inwestycji, łączy placówki sprawujące opiekę, wychowanie i nauczanie, takie jak żłobek (odległość od działki nr 590/1, to około 500m), przedszkole i szkołę podstawową (odległość około 800m).

    Na uwagę zasługuje fakt, że tak ważne decyzje umożliwiające realizację tego przedsięwzięcia podejmowane są w szczególnej sytuacji, tj. pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie. Oznacza to ogromne zrozumienie dla potrzeb koźmickiej edukacji.

      Sołtys Koźmic Wielkich wraz z Radą Sołecką, zgłaszają pełną gotowość do współpracy w ramach rozpoczętego już zadania, jakim jest budowa nowej siedziby Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich.

 Ewa Kaczor