Zebranie wiejskie.

O G Ł O S Z E N I E

SOŁTYS SOŁECTWA KOŹMICE WIELKIE
ZWOŁUJE NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2022 R. (WTOREK) O GODZ. 18.00
ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA KOŹMICE WIELKIE
W SALI WIDOWISKOWEJ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO
W KOŹMICACH WIELKICH

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór protokolanta Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 r.
 5. Przedstawienie zmiany wniosku o przyznanie środków
  z funduszu sołeckiego na rok 2022.
 6. Przedstawienie Planu Rzeczowo-finansowego na rok 2022.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie Zebrania.


  Sołtys
  (-)
  Dariusz Mitan